Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Świetlica szkolna

czynna od 6.45 do 16.00

Harmonogram pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko

nauczyciela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Monika Opala 6.45-13.00 6.45-13.00 12.30-16.00 6.45-13.15 12.30-16.00
Bożena Śmigała 12.00-14.15   6.45-10.30 12.00-16.00 6.45-10.45
Beata Rusak 13.30-16.00 12.30-16.00 10.00-13.00   10.30-13.30

 

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OPATOWIE

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

           Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,                             
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych).

II. Założenia organizacyjne.

      1.   Świetlica jest czynna w godz. 06.45 - 16.00.

 1. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska -  wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów.
 2. Rodzice  są   zobowiązani   do   przestrzegania    godzin    pracy    świetlicy   szkolnej 

      i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

 1. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 1. 5.   Uczniowie  dojeżdżający   szkolnym   autobusem   mają   obowiązek   uczestniczenia  

      w  zajęciach  świetlicy  przed  rozpoczęciem  lekcji  i  po zakończeniu  zajęć do czasu  

      odjazdu autobusu szkolnego.

6.  Kwalifikowania  i   przyjmowania   uczniów  do  świetlicy   dokonuje   się  wyłącznie   

      na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  dziecka   

      na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

7.  W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje

      dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
  1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
  2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
  3. W przypadku, gdy dziecko będą odbierać inne osoby niż rodzice lub gdy  wyrażają oni zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu,(jeśli ma ukończone 7 lat) rodzice piszą stosowne oświadczenie.
  4. Zgodę rodzica lub opiekuna na wyjście dziecka z osobą niepełnoletnią należy rozumieć jako zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.
  5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

            7.  W  przypadku  braku  pisemnej  informacji od  rodziców  dziecko nie będzie mogło

         opuścić świetlicy.

       8.   Za   rzeczy   wartościowe,  przynoszone   przez  dzieci,  świetlica  nie   ponosi

 odpowiedzialności.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

                   Wychowanek ma prawo do:

1.  właściwie zorganizowanej opieki,

      2.   życzliwego traktowania,

 1. swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,
 2. opieki wychowawczej,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

                   Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania,
 4. pomagania słabszym,
 5. dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,
 6. ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

VI. Kary i nagrody wobec wychowanków.

Nagrody:

                Każdy   uczestnik  zajęć  świetlicowych   może  otrzymać  nagrodę:  za  udział

w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci:

            1. pochwały ustnej wobec wszystkich dzieci przez nauczyciela,

            2. pochwały przekazanej wychowawcom klasowym,

            3. poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców,

            4. nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego. 

Kary:

                Za  nieprzestrzeganie  zasad  dobrego  wychowania,  naruszanie  regulaminu,

dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

            1. upomnienie ustne,

            2. ostrzeżenie w obecności grupy,

            3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym

                zachowaniu,

            4. wnioskowanie o obniżenie oceny z  zachowania. 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Artykuły

Wigilia w świetlicy.

       21 grudnia 2017 r. w świetlicy szkolnej odbyło się  spotkanie wigilijne.

       Dzieci z dużym zaangażowaniem udekorowały wigilijny stół oraz przygotowały piękne świąteczne stroiki. Następnie przy dźwiękach kolęd i pastorałek, dzieląc się opłatkiem, składały sobie życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok.

     Spotkanie upłynęło w ciepłej, sympatycznej atmosferze.

25 stycznia 2018

Mikołajki w świetlicy

W związku ze zbliżającymi się mikołajkami dzieci uczestniczącedo świetlicy szkolnej poznały legendę o św. Mikołaju, czytały różne ciekawostki o Mikołaju współcześnie oraz wykonały piękne prace plastyczno-techniczne dotyczące tej sympatycznej postaci.Dzięki kultywowaniu tradycji mikołajkowej dzieci uczyły się  dostrzegać potrzeby innych ludzi.     

20 grudnia 2017
Przejdź do - Andrzejki w świetlicy szkolnej

Andrzejki w świetlicy szkolnej

W czwartek, 30 listopada 2017 r. w świetlicy szkolnej zorganizowano tradycyjne andrzejki. Uczestniczyły w nich dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.      

20 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Andrzejki w świetlicy szkolnej

4 października – Światowy Dzień Zwierząt.

      05.10.2017 r. z okazji Światowego Dnia Zwierząt  w świetlicy  Szkoły Podstawowej  nr 2 w Opatowie gościła  technik weterynarii, pani Magda Luzak.

        Pani Magda przyprowadziła ze sobą zwierzęta: psa, żółwia i trzy króliki.  Opowiadała jak dbać o swoich pupili oraz udzieliła ważnych wskazówek dotyczących odpowiedniego zachowania się wobec przypadkowo napotkanych zwierząt.

20 grudnia 2017
Czytaj więcej o: 4 października – Światowy Dzień Zwierząt.