Egzamin ósmoklasisty w 2020r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020roku

 

 

I zestaw  ćwiczeń powtórkowych.

http://m.radio.kielce.pl/materiałdźwiękowy

odpowiedzi

odpowiedzi matematyka I zestaw-youtube

 II zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi II zestaw

odpowiedzi matematyka II zestaw- youtube

III zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi matematyka III zestaw-youtube

IV zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi IV zestaw

V zestaw ćwiczeń powtórkowych

j. angielski-plik dźwiękowy

odpowiedzi V zestaw

VI zestaw ćwiczeń powtórkowych

odpowiedzi VI zestaw

VII zestaw ćwiczeń powtórkowych

plik dźwiekowy j. angielski

odpowiedzi VII zestaw

VIII zestaw ćwiczeń powtórkowych
odpowiedzi VIII zestaw

 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w 2020 r.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 

Termin główny

1.  język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 
2.  matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 
3.   język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 Termin

dodatkowy

1.   język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 
2.   matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 
3.   język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020

Szanowni Rodzice,
informujemy, że uczniom przysługuje dostosowanie warunków* lub form* przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie organizuje się na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej.

 

Lp. Uczeń: Dostosowanie Podstawa (dokument)
formy warunków
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:
a. słabosłyszenie i niesłyszenie,
b. słabowidzenie i niewidzenie,
c. afazję,
d. autyzm, w tym zespół Aspergera,
w zależności od potrzeb tak orzeczenie
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym nie tak orzeczenie
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nie tak orzeczenie
4. chory lub niesprawny czasowo nie tak

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5. posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią nie tak opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym  kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
nie tak pozytywna opinia rady pedagogicznej
7. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność tak tak orzeczenie

 

*Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty polega między innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

*Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

 

Szanowni Rodzice, zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r. W sytuacjach  losowych zaświadczenie  lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

 

Nie później niż do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły przekaże Państwu na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Państwa zadaniem będzie złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

 Przebieg egzaminu:
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.
2. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych) a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
4. O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

5. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu.

6. Nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie arkusze egzaminacyjne rozdane są zdającym, którzy zapoznają się z instrukcją wypełniania arkusza; sprawdzają jego kompletność oraz poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz zgłaszają ewentualne braki, w celu wymiany arkusza. Następnie zdający kodują arkusz egzaminacyjny.

7. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

9. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

10. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki zdający powinni wyrwać ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz zobowiązani są zapisać rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

11. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

12. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b. przykładowe arkusze egzaminacyjne
c. arkusze egzaminu próbnego
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

..................................................................................................................................................................

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty  (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019 z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego).

Arkusze znajdują się pod tym adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2J4HovS%3Ffbclid%3DIwAR1lf9Qg7HOd26tJpSZbv83WVe0orBOqUHsSbScqGA3UTU9TgJYaC78SQc8&h=AT2oWpvigjS_Mvt1lUQqJ49G-H2Ly1PLNV4WoNzI4dwJsUF9Kj2su5kj0uPcwh8q_11lJdvvPqTvnZq8q39de76zVJpWx-E15vYVhAeV5X3rDJpk1oCetv2UYIIVPq_RjlLhPZANf7FVy1sT-qtHMkyc9yNoDYlOskDQrZAdxhbts86uq2U61uV4ruXkQGPRA81xrwXlHgXimuEN9qpxqh_f3BhA8Uoa7TMzTnc5MMY7SOv8J1shnr951r37f_GNSC0dh-oK_A198xrDjtQnxWRrIQdvSy1Mca3tQ4CzWMaU6K4BmaNgpf1FJeFRb1F47B45RtKXZZfzPKNW1qy-XRNjMkqgXFQlq9Zc4ZCk4hz-Me3nsRO8mMzXKGvVsNgzX06DwVKFQPjyLkubBXsRN81IWhCghV8dyFmOAdVmvPBJ4x_LEAb7sT3Zjrr4EnikC4mNtxVIN5T2EBObXOn2QE3iiW6zKxzt-QM5MQYBWGFRV-8zchsN87stth_vnmqcVGXepaeblXamdZ9iSnCYFZNF94_SmlKTmNYNGHkclP3BbSmC-ghCCF7Bd5SNHaAn1pf-sEaVeXLaLtvRcR51RWNRM8cAPs-PdPKY4T3GZsxmC7Im2ayC2-I7p2lR9ayHAkhv

https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207.pdf

Artykuły

Przejdź do - Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

 poniedziałek, 30 marca każdy 8-klasista będzie mógł spróbować swoich sił podczas egzaminu próbnego. O godz. 9:00 na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i OKE pojawią się arkusze do samodzielnej pracy. Już dziś trzymamy kciuki.

 

27 marca 2020