Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Egzaminy.

Egzaminy już się odbyły!

Od 16 do 18 czerwca odbywały się egzaminy ósmoklasisty. Nasi uczniowie, tak jak ich rówieśnicy, pisali egzamin z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego.Tradycyjnie testy z tych obowiązkowych przedmiotów rozpoczęły się o godzinie 9:00 rano.  

Teraz trzymajmy kciuki za ich wyniki!

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Egzaminy.

Egzamin ósmoklasisty

Informacje dla uczniów i rodziców.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej
w Opatowie

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ),
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie klasy 8A przychodzą do szkoły
na godzinę 7.55; uczniowie klasy 8B na godz. 8.05 z zachowaniem odpowiedniego odstępu (min. 1,5 m).

1.2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść
na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.  W razie wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 1.1 i 1.2 (rodzic/ opiekun prawny zdającego, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

1.4.  Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedyzdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. W razie wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun  
 prawny zdającego z wyprzedzeniem powiadamia dyrektora szkoły o takiej potrzebie.

1.5. W dniach egzaminu w szkole nie odbywają się inne zajęcia dla uczniów.

1.6.  [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Przybory rezerwowe zapewnione przez szkołę dla zdających są  poddawane dezynfekcji. Nie przeprowadza się dezynfekcji materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (poj. 0,33 l) z nienaruszonym oryginalnym zamknięciem.

1.9. Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków.

1.10.[!] Osoby, które ukończyły egzamin nie nawiązują bezpośredniego kontaktu z innymi i opuszczają
          teren szkoły.

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

2) wychodzi do toalety;

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

10 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Egzamin ósmoklasisty

Zwrot podręczników

Harmonogram i szczegółowe zasady zwrotu podręczników

do biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej
w Opatowie w r. szk. 2019/2020

 

       I.            Harmonogram zwrotu podręczników.

Poniedziałek  15.06.2020

Wtorek  16.06.2020

Środa 

17.06.2020

Czwartek 18.06.2020

Piątek  19.06.2020

13.00- 14.00

5A

12.30-13.30

5D

12.00-13.30

6C

13.00-14.00

7C

14.00-15.00

8A

14.00 -15.00

5C

13.30-14.30

6A

13.30 -15.00

7A

14.30 -15.00

4A

15.00-16.00

8B

16.00-1700

1A

 

14.30 -16.00

6B

15.00 -16.00

7B

15.00 -16.00

5B

 

 

17.00-18.00

1B

 

16.00-17.00

1C

16.00 -17.00

2B

16.00 -17.00

3B

 

 

 

 

 

17.00-18.00

2A

17.00 -18.00

3A

 

 

 

 

 

 

 

     II.            Zasady zwrotu podręczników.

 1. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktów o terminie zwrotu podręczników i jest obecny podczas ich zwracania do biblioteki.
 2. Wychowawcy przypominają uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z zapisami  regulaminu ( zwrot podręczników w kompletach, usunięcie  okładek , usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi
  na czystość i estetykę podręcznika – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia)
 3. Rodzic/uczeń dokonujący zwrotu podręczników  powinien być w maseczce
  i w rękawiczkach; zachowany jest odstęp min.1,5 m.
 4. Wychowawca i bibliotekarz sprawdzają kompletność i oceniają stan podręczników.

 W przypadku  zagubienia lub uszkodzeń,  wychowawca zleca uczniowi odkupienie podręcznika, podając  rodzicowi  tytuł podręcznika,  nazwę wydawnictwa i udziela informacji gdzie można zakupić książkę np. na stronie wydawnictwa.

 1. W razie trudności z zakupem podręcznika rodzice/opiekunowie prawni  uzyskują pomoc ze strony szkoły.
 2. Wychowawca klasy monitoruje proces zwracania i zakupu zagubionych/zniszczonych podręczników do biblioteki szkolnej.
10 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zwrot podręczników

Uwaga.,

Drodzy ósmoklasiści! TERMINY EGZAMINÓW! 2020 – www.odliczamydni.cba.pl

Przypominamy Wam i Waszym Rodzicom, że 16-18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uwaga.,

Konsultacje od 1 czerwca

Procedury Bezpieczeństwa – organizacja konsultacji w szkole dla ...

Harmonogram konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

(sala nr 16, boczne wejście od strony dziedzińca) 

od dnia 1 czerwca 2020r.

 

poniedziałek

godzina

przedmiot

klasa

nauczyciel

13.00-13.45

j. polski

8b

Justyna Mazurek

wtorek

10.45-11.30

chemia

7a

Piotr Oleksiak

13.40-14.25

matematyka

8a

Lucyna Wiszowata

środa

12.45-13.30

j. angielski

8b

Tomasz Wicha

13.50-14.35

matematyka

8b

Lucyna Wiszowata

czwartek

12.45-13.30

j. angielski

6c

Ewa Jędrzejewska

13.00-13.45

j. polski

8a

Justyna Mazurek

14.00-14.45

j. angielski

8a

Agnieszka Waszczyk

piątek

12.00-12.45

matematyka

5a

Anna Maluszczak

10.45-11.30

chemia

8a

Piotr Oleksiak

 

29 maja 2020
Czytaj więcej o: Konsultacje od 1 czerwca