Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Informacje dla uczniów i rodziców.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej
w Opatowie

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ),
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie klasy 8A przychodzą do szkoły
na godzinę 7.55; uczniowie klasy 8B na godz. 8.05 z zachowaniem odpowiedniego odstępu (min. 1,5 m).

1.2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść
na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.  W razie wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 1.1 i 1.2 (rodzic/ opiekun prawny zdającego, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

1.4.  Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedyzdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. W razie wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun  
 prawny zdającego z wyprzedzeniem powiadamia dyrektora szkoły o takiej potrzebie.

1.5. W dniach egzaminu w szkole nie odbywają się inne zajęcia dla uczniów.

1.6.  [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Przybory rezerwowe zapewnione przez szkołę dla zdających są  poddawane dezynfekcji. Nie przeprowadza się dezynfekcji materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (poj. 0,33 l) z nienaruszonym oryginalnym zamknięciem.

1.9. Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków.

1.10.[!] Osoby, które ukończyły egzamin nie nawiązują bezpośredniego kontaktu z innymi i opuszczają
          teren szkoły.

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

2) wychodzi do toalety;

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.        Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:

1)            dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2)            zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3)            zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4)            zawierająca numery telefonów do służb medycznych

5)            zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Wchodzący do sali egzaminacyjnej dezynfekują ręce.

3.4. Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce dla pozostawienia rzeczy osobistych w 2 wydzielonych   salach lekcyjnych (sale nr 39, 28). W trakcie egzaminu sale pozostają zamknięte a rzeczy wydawane są pod nadzorem  pracownika,  tak aby  osoby odbierające rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.5. Dezynfekcja toalet (zdający korzystają z dwóch wyznaczonych sanitariatów),  powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich) odbywa się na bieżąco.

3.6. Ławki, krzesła, szkolne przybory piśmiennicze odtwarzacze płyt CD w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie z zachowaniem zaleceń producenta i przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.7. Na terenie szkoły lub ośrodka przygotowane jest pomieszczenie (sala nr 33) wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

4.2. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu:

1)      zdający przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem egzaminu: kl. 8a – godz. 7.55; klasa 8 b – godz. 8.05;

2)      zdający wypuszczani są z sal po egzaminie w co najmniej 1 min. odstępach; nauczyciele dyżurujący na korytarzu zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi uczniów;  nauczyciele dyżurujący przy wejściu zapobiegają gromadzeniu się zdających przed szkołą;

3)      zdający, wrażeniami po egzaminie dzielą się z wykorzystaniem mediów  społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.